Contact us

Phone: 010 – 57623059

Address: No. 2, 798 West Street, 798 Art Zone, Chaoyang District, Beijing


Jiao Xueyan

Executive Director

Hunsand Space

T: 010-57623059

M: +86 135 2129 9324 +86 185 1599 2737

E: jiaoxueyan@hunsand.com

Shiwan Space | No.-02, 798 West Street, 798 Art District, Chaoyang District, Beijing


Li Yanyan

Hunsand Space

Wechat: lyy140808022

T: 010-57623059

M: +86 15666684551

E: liyanyan@hunsand.com

Shiwan Space | No. 02, 798 West Street, 798 Art District, Chaoyang District, Beijing

方位图.jpg